LA ENTRADA DE CAP DE SETMANA NO INCLOU
LES PEL.LÍCULES DEL DIA 2 NI DEL DIA 3.
 
LA ENTRADA DE FIN DE SEMANA NO INCLUYE
LAS PELÍCULAS DEL DIA 2 NI DEL DIA 3.

WEEKEND TICKETS DO NOT INCLUDE  DAY 2 or DAY 3 FILMS.

QUÉ MÉS OFERIM I QUE NO ESTÀ INCLÒS EN
CAP TIPUS D'ENTRADA?
¿QUÉ MÁS OFRECEMOS Y QUE NO ESTÀ INCLUÍDO
EN NINGÚN TIPO DE ENTRADA?
WHAT ELSE DO WE OFFER AND IS NOT INCLUDED
IN ANY TYPE OF TICKET?

El perro es amigo del hombre

SORTEIG

SORTEOS

LUCKY DRAW

Masaje Spa

OSTEOPATÍA

BIOAJUSTAMENT

QUÉ OFERIM INCLÒS A LA TARIFA DE SETMANA? 
¿QUÉ OFRECEMOS INCLUIDO EN LA TARIFA DE SEMANA?
WHAT DO WE OFFER INCLUDED IN THE WEEK'S TICKET?

DSC09240.jpg

Un campament autèntic/ Un campamento auténtico 

An authentic camp

A Cavallers fa anys que s'hi practica l'escalada, ha estat sempre un referent per l'escalada en

granit pels calorosos mesos d'estiu. Situat a l'entrada del parc nacional d'Aigüestortes (de la Vall de Boí), és un paratge brutal on perdre's sempre ve molt de gust.​ Amb el campament Camp4 volem oferir totes les facilitats per l'escalador/@, afegint serveis per gaudir d'uns dies especialment dedicats a l'escalada, alhora que respectem l'entorn, com a punt clau.

TIPUS D'ENTRADA:

DE SETMANA DEL 29 d'Agost al 4 de Setembre : 450 eur (6nits, 7 dies).

DE CAP DE SETMANA LLARG: DEL 1 - 4 de Setembre: 350 eur (3 nits,4 dies).

PEL.LÍCULA MÉS SOPAR: 25 eur cada dia, (dia 1,2 o 3).

PELÍCULA: 12 eur (cadascuna).

En Cavallers hace años que se practica la escalada, ha sido siempre un referente para la escalada

en granito durante los calurosos meses de verano. Situado en la entrada del Parque Nacional de Aigüestortes (del Valle de Boí) ,es un paraje brutal donde perderse siempre apetece.​ 

Con el campamento Camp4 queremos ofrecer todas las facilidades para el escalador/@, añadiendo servicios y actividades para disfrutar de unos días especialmente dedicados a la escalada, a la vez que respetamos el entorno, como punto clave.

 

 TIPOS DE ENTRADA:

DE SEMANA DEL 29 de Agosto al 4 de Septiembre : 450 eur  (6noches, 7 días).

DE FIN DE SEMANA LARGO: DEL 1 - 4 de Septiembre: 350 eur (3 noches,4 días).

PELÍCULA MÁS CENA: 25 eur cada día, (días 1, 2 o 3).

PELÍCULA: 12 eur cadauna.

Climbing has been practiced in Cavallers for years, it has always been a reference for climbing

in granite for the hot summer months. Located at the entrance of the National Park (Boí's Valley),

It is a brutal place where you always want to get lost. With the Camp4 we want to offer all the facilities for climbers, adding services and activities to enjoy a few days especially dedicated to climbing, while respecting the environment, as a key point.

TYPES OF ENTRY:

WEEK'S ENTRY, FROM AUGUST 29th TO SEPTEMBER 4th: 450 eur  (6 nights, 7 days)

LONG WEEKEND: FROM 1st - 4th September: 350 eur (3 nights, 4 days).

FILM PLUS DINNER: 25 eur each day (days 1, 2 or 3).

FILM: 12 eur ( eachone).

 
 
 
 

SERVEIS DEL GUIA - SERVICIOS DEL GUÍA 
GUIDES'S SERVICES 

Enllaç inscripció entrada de setmana/
Enlace inscripción para la semana completa/
link for week entry.

Enllaç inscripció entrada de cap de setmana llarg/ 
Enlace inscripción fin de semana largo/
link for the long weekend entry.

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube